Лични податоци
Личните податоци кои ги оставате на www.avtodelovi.com.mk со цел купување на производи ќе бидат третирани во согласност со законот за заштита на личните податоци.
Личните податоци се користат исклучиво за интерна потреба, за обработка на Вашите нарачки и наплата на истите.
Личните податоци не ги откриваме ниту ги споделуваме / проследуваме на трети лица.
Ние се грижиме да овозможиме максимална безбедноста на Вашите лични податоци. Тие се грижливо чувани од губење, уништување, фалсификување и неавторизиран пристап.


Право на Информации
Доколку имате прашања во врска со заштитата на личните податоци и нивното користење, ве молиме контактирајте не на +389 71 267 666

Малолетни Лица
Сакаме да ве информираме дека Малолетниците не смеат да даваат лични податоци без дозвола од нивните родители или старатели.
www.avtodelovi.com.mk никогаш нема намерно да земе лични податоци од малолетници, да ги користи или да ги проследи на трети лица без дозвола.
Ве замолуваме, доколку сте Малолетник (немате наполнето 18 год.) да не го користите овој сајт и неговите услуги без надзор на родител или старател.